GDZIE KUPIĆ
lista zakupówTwoja lista produktów (0)

Nowe obligatoryjne prawa nałożyły na podmioty gospodarcze szereg zobowiązań, m.in. wymóg racjonalnego środowiskowo i w pełni udokumentowanego gospodarowania odpadami. W tym celu Elita Sp. z o. o. opracowała procedury gospodarki odpadami, które zawierają następujące założenia:

Odpady wytwarzane w zakładzie są przekazywane uprawnionym jednostkom do utylizacji bądź wykorzystania. Zakład posiada decyzję w zakresie gospodarowania odpadami Nr OŚ – II – 7663/2/04 z dnia 10.08.2004 r.

  1. W zakładzie prowadzona jest jakościowa i ilościowa ewidencja wytwarzanych odpadów zgodnie z art. 36 Ustawy o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736).

Obowiązek przedsiębiorcy w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych realizuje w imieniu  „ELITY” organizacja odzysku.

Odpady komunalne wywozi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Sztumie.

Odpady niebezpieczne powstające w toku produkcyjnym odbiera Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OLMAR” Leśna Góra z Gdańska zgodnie z umową z dnia 15.04.2002 r.

  1. Zakład składa zbiorcze zestawienie danych o rodzaju i ilości wytworzonych odpadów, formularz sprawozdania o masie wywiezionych za granicę produktów w opakowaniach, natomiast sprawozdanie o wysokości należnej opłaty  produktowej  OŚ – OP1 przedstawia w naszym imieniu organizacja odzysku – Polski System Recyklingu Organizacja Odzysku S.A.

Wszystkie odpady, które są wytwarzane w zakładzie w czasie procesów produkcyjnych  podlegają szczegółowej segregacji w celu ukierunkowanej utylizacji i zmniejszenia ilości odpadów przeznaczonych do ostatecznego składowania. Odpowiedzialni za to są poszczególni pracownicy, za nadzór odpowiedzialni są brygadziści i kierownicy.

Odpowiednie magazynowanie odpadów w zakładzie jest zapewnione poprzez wydzielenie osobnych miejsc ich przechowywania, aż do czasu całkowitego zapełnienia odpowiedniego kontenera. Magazynowane odpady niebezpieczne są dodatkowo zabezpieczone przed niekontrolowanym przedostaniem się do środowiska zgodnie z wytycznymi do ich magazynowania zawartymi w ich kartach charakterystyki substancji.

Odpady są ewidencjonowane na kartach ewidencji i przekazywane do utylizacji na podstawie karty przejęcia odpadów. Po roku sprawozdania są przekazywane do odpowiednich urzędów, które dokonują zestawień dla poszczególnych województw.

 

Wykres 6: Zestawienie głównych odpadów w latach 2005 – 2007 w Elita Sp. z o.o.

#-odpady

„Postępowanie z i odpadami”

Wszelkie odpady są segregowane przez pracownika !

Odpady te można wyrzucić jedynie do odpowiednio oznakowanych pojemników !

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ilości ich negatywnego oddziaływania na środowisko Elita Sp. z o.o. podejmuje następujące działania proekologiczne:

  1. Stosowanie energooszczędnych świetlówek o wydłużonym czasie użytkowania
  2. Zwiększanie udziału nowoczesnych sprzętów o podwyższonym standardzie ekologicznym
  3. Wdrażanie innowacyjnych technologii produkcyjnych zmniejszających negatywny wpływ na środowisko naturalne
  4. Racjonalne użytkowanie zasobów sprzętowych
  5. Recykling odpadów
  6. Zakup farb i lakierów z atestami o niskich zawartościach substancji lotnych
  7. Kierowanie się przy zakupach urządzeń i maszyn ich klasą energetyczną
  8. Zakup farb i lakierów w opakowaniach generujących jak najmniejsze ilości odpadów.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa