lista zakupówTwoja lista produktów (0)

 Na pobór wody i odprowadzenie ścieków do gruntu zakład posiada decyzję   Nr OŚ – I – 6223 – 0/4/03 z dnia 29.04.2003 r. obowiązującą do 30.04.2013 r. W zakładzie znajduje się zakładowa mechaniczno – biologiczna  oczyszczalnia ścieków z osadnikiem 3 – komorowym, przepompownia ścieków i drenaż rozsączający, która funkcjonuje zgodnie z pozwoleniem. Poza tym w momencie kiedy zachodzi konieczność wywozu szlamów usługa ta jest zlecana na wezwanie telefoniczne firmie – Wywóz nieczystości płynnych ze Sztumu. Raz w roku pobierane są ścieki do badania. Ostania próba była przebadana przez Laboratorium Przedsiębiorstwa „Nogat” w Malborku w dniu 04.10.2007 r.

Pobór wody odbywa się z ujęcia własnego na podstawie pozwolenia. Jakość wody przeznaczonej o spożycia przez ludzi jest badana systematycznie  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.

Spis treści

Raport odpowiedzialności społecznej

Społeczna Odpowiedzialność zasadą działania spółki ELITA

Relacje z klientami

   - Oferta Elita Sp. z o.o.

   - Mapa procesów

   - Polityka jakości

   - Dialog z otoczeniem

   - Obsługa reklamacji

   - Badania satysfakcji klientów

Działania na rzecz ochrony środowiska

   - Plan gospodarki odpadami

   - Pobór wody i ścieki odprowadzane do gruntu

   - Emisja zanieczyszczeń do atmosfery

   - Opłaty

Elita Sp. z o.o. odpowiedzialnym pracodawcą

   - Rozwój pracowników

   - Charakterystyka zatrudnienia

   - Szkolenia

Działania na rzecz społeczeństwa